Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w szczególności należy:

 

1.

Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta i powiatu włocławskiego oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych.

2.

Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja.

3.

Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb.

4.

Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta i powiatu włocławskiego.

5.

Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych.

6.

Analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.

7.

Zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.

8.

Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń.

9.

Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.

10.

Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

11.

Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz innych  podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.

12.

Przeprowadzanie kontroli gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych.

13.

Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.

14.

Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

15.

Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze działania.

16.

Planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta i powiatu włocławskiego.

17.

Organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa.

18.

Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.

19.

Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

20.

Nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także dla prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

21.

Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej.

22.

Sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności.

23.

Bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w mieście i powiecie włocławskim i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

24.

Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.

25.

Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej.

26.

Nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

27.

Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej.

28.

Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze działania komendy miejskiej.

29.

Planowanie i wdrażanie w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności.

30.

Planowanie i ewidencjonowanie czasu służby strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.