Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
     Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

     uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
           wglądu do dokumentów urzędowych,
        
  dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

     ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
         
  udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
         
  wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest
  udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba
  występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.