Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. finansów w szczególności należy:

1.

Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową.

2.

Prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej.

3.

Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

 

a)

wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji    komendy miejskiej;

 

b)

zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;

 

c)

przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

 

d)

zapewnieniu terminowego ściągania należności.

4.

Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej.

5.

Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych).

6.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej.

7.

Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.