Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego w szczególności należy:

W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych:

1.

Realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta miejskiego.

2.

Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo- gaśniczych.

3.

Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej.

4.

Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów.

5.

Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie.

6.

Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej.

7.

Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

8.

Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

9.

Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej.

10.

Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego.

11.

Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego.

12.

Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

13.

Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej.

14.

Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

15.

Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej.

16.

Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej dla rzecznika prasowego.

17.

Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostki ratowniczo-gaśniczej.

18.

Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej.

19.

Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego.

20.

Zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej.

21. Planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników cywilnych i czasu służby strażaków pełniących służbę w systemie codziennym, rozliczanie czasu pracy pracowników cywilnych i czasu służby strażaków komendy miejskiej oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu czasu służby i pracy.

W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

1.

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2.

Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników komendy przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3.

Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych.

4.

Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.

5.

Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych przepisów.

6.

Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

7.

Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

8.

 

 

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W zakresie spraw obronnych:

1.

Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej.

2.

Koordynowanie realizacji zadań obronnych.