Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

      Co to jest?
GŁÓWNE ZADANIA WYDZIAŁU KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEGO

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego w szczególności należy:

 

 

1.

Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie.

2.

Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego.

3.

Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej.

4.

Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.

5.

Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta i powiatu włocławskiego oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych.

6.

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej.

7.

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku.

8.

Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku.

9.

Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej.

10.

Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej.

11.

Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z wydziałem operacyjno-szkoleniowym priorytetów w tym zakresie.

12.

Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.

13.

Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno technicznej samochodów i sprzętu silnikowego.

14.

Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych.

15.

Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej.

16.

Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi.

17.

Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych.

18.

Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.

19.

Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

20.

Zapewnienie niezawodnego działania komputerowych sieci informatycznych, instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.

21.

Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.

22.

Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych.

23.

Administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.

24.

Utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4868
Wprowadzony przez: Zdzisław Zasada
Data opublikowania: 2004-10-20 09:28:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-07-02 10:48:07 Sławomir Gotowicz
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego KM PSP we Włocławku.
2007-02-08 09:18:18 Dariusz Kuligowski
2007-02-04 21:39:27 Dariusz Kuligowski
2007-02-04 21:37:37 Dariusz Kuligowski
2007-02-04 21:35:15 Dariusz Kuligowski
2007-02-04 21:34:34 Dariusz Kuligowski
2007-02-04 21:33:28 Dariusz Kuligowski
2007-02-03 01:05:43 Dariusz Kuligowski
2007-02-03 00:59:29 Dariusz Kuligowski
2007-02-03 00:57:57 Dariusz Kuligowski
 
Pokaż starsze